Ne Demek

UFRS Standartları.

UFRS’nin Yararları:  

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IFRS) geliştirilmesine ve daha yakın zamanlarda FRS 102’nin geliştirilmesine yol açtı. Bu standartlar, gelecek yıllarda tüm paydaşlara fayda sağlayan sağlam ve net bir şekilde ifade edilen ilkelere dayanmaktadır.

UFRS ile yakınlaşmanın sağlanmasının avantajları;

1. Uluslararası iş büyümesini artırarak ekonomiye fayda sağlar.

2. Uluslararası yatırımcıları yatırım yapmaya teşvik ederek, ülkeye daha fazla yabancı sermaye akışına yol açar.

3. Ortak muhasebe standartları kümesi kullanılarak hazırlanan mali tablolar, yatırımcıların farklı bir ulusal muhasebe standartları kümesi kullanılarak hazırlanan finansal tabloların aksine yatırım fırsatlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

4. Sektör, finansal tablolarının küresel olarak kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olduğuna dair yabancı yatırımcıların zihninde güven yaratabiliyorsa, dış piyasalardan daha düşük maliyetle sermaye toplayabilir.

5. Aynı muhasebe uygulamaları dünya genelinde geçerliyse, muhasebe uzmanlarına dünyanın herhangi bir yerinde daha fazla fırsat sunar.

UFRS STANDARTLARI.

UFRS 1Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması.
UFRS 2Hisse Bazlı Ödemeler.
UFRS 3İşletme Birleşmeleri.
UFRS 4Sigorta Sözleşmeleri.
UFRS 5Satış İçin Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler.
UFRS 6Maden Kaynakların Araştırılması ve Değerlendirilmesi.
UFRS 7Finansal Araçlar : Dipnotlar.
UFRS 8Faaliyet Bölümleri.
UMS 1Mali Tabloların Sunumu (Revize).
UMS 1Mali Tabloların Sunumu.
UMS 2Stoklar.
UMS 7Nakit Akım Tablosu.
UMS 8Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar.
UMS 10Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar.
UMS 11İnşaat Sözleşmeleri.
UMS 12Vergilendirme.
UMS 14Bölümlere Göre Raporlama.
UMS 16Maddi Duran Varlıklar
UMS 17Kiralama Sözleşmeleri
UMS 18Hasılat
UMS 19Personele Sağlanan Faydalar
UMS 20Devlet Hibelerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarına İlişkin Açıklamalar
UMS 21Yabancı Para Kurlarındaki Değişikliklerin Etkileri
UMS 23Borçlanma Maliyetleri
UMS 24İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar
UMS 26Emeklilik Fayda Planlarına İlişkin Muhasebeleştirme ve Finansal Raporlama
UMS 27Konsolide Mali Tablolar ve Bağlı Ortaklıkların Muhasebeleştirilmesi
UMS 28İştiraklerdeki Yatırımlar
UMS 29Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
UMS 31İş Ortaklıklarındaki Katılım Paylarının Finansal Raporlaması
UMS 32Finansal Araçlar: Sunum ve Kamuoyuna Açıklama
UMS 33Hisse Başına Kar Payı
UMS 34Ara Dönem Finansal Raporlama
UMS 36Varlıklarda Değer Düşüklüğü
UMS 37Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
UMS 38Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 39Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
UMS 40Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
UMS 41Tarım

Kaynak : Verginet.