Rule

YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK.

21 Ocak 2017 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 29955 (Mükerrer)
YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Yemlerin resmî kontrolünde yemin bileşiminin, katkı maddelerinin ve istenmeyen maddelerin tespiti için numune alma metotlarını,

b) Numunelerin analiz için hazırlanması, analizlerde kullanılacak reaktifler ve aparatlar ile analiz metotlarının uygulanması ve sonuçların ifadesine ilişkin hususları,

c) Yem maddeleri ve karma yemlerin bileşimlerinin kontrolüne yönelik analiz metotlarını,

ç) Yemlerde kullanımına izin verilen yem katkı maddelerinin düzeylerinin kontrolüne yönelik analiz metotlarını,

d) Yemlerde istenmeyen maddelerin kontrolüne yönelik analiz metotlarını, 

e) Yemlerdeki hayvansal bileşenlerin tespitine yönelik analiz metotlarını,

f) Kanatlı karma yemlerinde enerji değerinin hesaplanmasına yönelik analiz metodunu,

g) Yemlerde kullanımı yasaklanan yem katkı maddelerinin kontrolüne yönelik analiz metotlarını,

belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, yemlerin resmî kontrolü için numune alma, analiz metotları, numunelerin analiz için hazırlanması ve sonuçların açıklanması ile ilgili hususları kapsar. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Azaltılmış numune: Paçal numuneden azaltma metoduyla elde edilen ve paçal numuneyi temsil eden numuneyi,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Birincil numune: Numune alınan kısmın bir noktasından alınan miktarı,

ç) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO): Modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmak suretiyle gen aktarılarak elde edilmiş, insan dışındaki canlı organizmayı,

d) Laboratuvar numunesi: Laboratuvara gönderilmek üzere hazırlanan ve nihai, azaltılmış veya paçal numuneyi,

e) Mühürlü numune: Mühür kırılmadan veya uzaklaştırılmadan numuneye erişimin mümkün olmayacağı şekilde mühürlenmiş  numuneyi,

f) Nihai numune: Azaltılmış numunenin veya paçal numunenin bir kısmını,

g) Numune alan personel: Bakanlık tarafından resmî kontrol yetkisi verilen kişiyi,

ğ) Numune alınan kısım: Bir parti veya bir parti ya da alt partinin belirli bir kısmını,

h) Paçal numune: Numune alınan kısımdan alınan birincil numunelerin birleştirilmesi ve homojen olarak karıştırılması ile elde edilen numuneyi,

ı) Parti veya seri: Orijin, çeşit, ambalaj şekli, paketleyici, sevkiyatçı, etiketleme gibi sahip olunan ortak özellikleri bakımından ayırt edilebilir miktardaki bir yemi, bir üretim prosesinde ise üniform üretim parametreleri kullanılarak bir işletmedeki bir ünite üretim miktarını ya da seri üretim halinde ve birlikte depolandığında ünitelerin sayısını, ifade eder.

Numune alımıyla ilgili genel hükümler

MADDE 4 – (1) Yemin resmî kontrolü amacıyla GDO, katkı maddeleri ve istenmeyen maddeler de dahil olmak üzere yemin bileşiminin tespiti için alınacak numuneler EK-1 de yer alan metotlara göre alınır. Numune alınacak partinin özelliğine ve büyüklüğüne göre, alınması gereken numune sayıları ve miktarları EK-1’de belirtilmiştir.

Analiz metotlarına ilişkin genel hükümler

MADDE 5 – (1) EK-1’de belirtilen metoda göre alınan ve laboratuvara gönderilen numunelerin analiz için hazırlanması, analizlerde kullanılacak reaktifler ve aparatlar ile analiz metotlarının uygulanması ve sonuçların ifadesi EK-2’de belirtilen hükümlere göre yapılır.

Analiz metotları

MADDE 6 – (1) Yemlerin resmî kontrolü;

a) Yem maddeleri ve karma yemlerin bileşimlerinin kontrolü EK-3’te,

b) Yemlerde kullanımına izin verilen yem katkı maddelerinin düzeylerinin kontrolü      EK-4’te,

c) Yemlerde istenmeyen maddelerin kontrolü EK-5’te,

ç) Yemlerdeki hayvansal bileşenlerin tespiti EK-6’da,

d) Kanatlı karma yemlerinde enerji değerinin hesaplanması EK-7’de,

e) Yemlerde kullanımı yasaklanan katkı maddelerinin kontrolü EK-8’de,

belirtilen analiz metotlarına göre yapılır.

(2) Bu metotlar, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında uygulanır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin hazırlanmasında 27/1/2009 tarihli ve (AT) 152/2009 sayılı Yemin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotları hakkında Komisyon Tüzüğü dikkate alınmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 8 – (1) 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı