Rule

Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi.

Resmî Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmî Gazete Sayısı: 27676

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/6)

BİRİNCİ BÖLÜM.

Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar.

Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 11/8/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Amaç

MADDE 2 – (Değişik:RG-12/12/2014-29203)

(1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerle ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır

Kapsam

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarına verilen destekleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-12/12/2014-29203)

(1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) (Değişik:RG-2/12/2016-29906) Birim: Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsayı,

c) İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,

ç) İşletici Şirket: Türkiye Ticaret Merkezini kuran ve işleten yurt dışında yerleşik şirketi,

d) (Değişik:RG-16/2/2018-30334) Kullanıcı şirket: Türkiye Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen şirketler ile bu şirketlerle organik bağı bulunan yurt dışında yerleşik şirketleri/şubeleri/temsilcilikleri,

e) (Değişik:RG-16/2/2018-30334) Sınai ve ticari şirket: Üretim faaliyetiyle iştigal eden, kapasite raporu ve yurt içi marka tescili bulunan, 6102 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinde belirtilen şirketleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerini ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini,

f) (Değişik:RG-16/2/2018-30334) Ticari şirket: Ticari faaliyette bulunan, 6102 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinde belirtilen şirketleri,

g) Şirket: Sınai ve ticari veya ticari şirketleri,

ğ) Türkiye Ticaret Merkezi: Kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen, işletici şirket tarafından yurt dışında açılan, Kullanıcı Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasında etkinlik sağlanması amacıyla mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran ve danışmanlık/iş geliştirme hizmetlerinin sunulduğu merkezleri,

h) (Ek:RG-2/12/2016-29906) Genelge: Bu Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklenecek Faaliyetler

Birim kira giderlerinin desteklenmesi

MADDE 5 – (1) Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir.

(2) Türkiye’deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir:

a) Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,

b) Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,

c) (Değişik:RG-20/5/2011-27939)  Şirketin en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması,

ç) (Değişik:RG-20/5/2011-27939)  Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

(3) Birimin açıldığı ülkenin ulusal mevzuatı kapsamındaki sınırlamalar yukarıdaki fıkra hükmünden muaf tutulur.

(4) Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

(5) (Değişik:RG-16/2/2018-30334) Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak, daha önce ortaklık bulunmayan yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışı şirketin ana şirketten sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.

(6) (Mülga:RG-16/2/2018-30334)  

MADDE 6 – (Değişik:RG-16/2/2018-30334)

(1) Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

b) Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

desteklenir.

(2) Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında kiralanan depo kira gideri ile Genelgede belirtilen depolama hizmetlerine yönelik giderler % 50 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(3) İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla kiralayacakları yurt dışı ofislerin kira giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

MADDE 7 – (Değişik:RG-2/12/2016-29906)

(1) Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

b) Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar,

desteklenir.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ’in 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen birimlere ilişkin net kira harcamaları desteklenir.

(2) (Değişik:RG-2/12/2016-29906) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları kira giderleri desteğinden her bir ülke için en fazla dört yıl yararlandırılır. Dört yıllık süre ülkedeki ilk birimin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

(3) (Değişik:RG-2/12/2016-29906) Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya verenin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-12/12/2014-29203) Bu Tebliğ kapsamındaki kira desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilir.

(2) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açılmış olan yurt dışı birimler için de bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanılabilir.

(3)  (Ek:RG-31/10/2017- 30226) İpotekli satış (mortgage) yöntemiyle satın alınan birimler için ödeme planında yer alan ödeme taksiti (anapara ödemesi) bu Tebliğ kapsamında kira gideri olarak değerlendirilir. Bu çerçevede yapılacak yıllık destek ödemesi, rayice göre hesaplanan yıllık kira destek ödeme tutarını geçemez.

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.

(2) Yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklâm, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri bu Tebliğ kapsamında desteklenmez.

(3) (Ek:RG-16/2/2018-30334) Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler için Türkiye’de üretilen ara mallar fason olarak değerlendirilmez.

MADDE 11 – (Değişik:RG-31/10/2017- 30226)  

(1) Yurt dışı birimin kapatılması/taşınması ya da bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen organik bağın sona ermesi durumunda; birimin kapandığı/taşındığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından, Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine bildirilir. Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi kapanan/taşınan/organik bağı sona eren birimi şirket ise İBGS’ye, İşbirliği Kuruluşu ise Bakanlığa derhal bildirir. Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda haksız olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır.

Tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi

MADDE 12 – (Değişik:RG-2/12/2016-29906)  

(1) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca veya bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen organik bağının bulunduğu yurt dışı şirketi veya şubelerince Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenir.

(2) Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

MADDE 13 – (Değişik:RG-2/12/2016-29906)

(1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-2/12/2016-29906) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) (Ek:RG-12/12/2014-29203) Bir markaya ilişkin, yurt içi marka tescil belgesine sahip şirket ile organik bağı olan şirket tarafından gerçekleştirilen yurt dışı tanıtım faaliyetleri de birinci fıkra kapsamında desteklenir.

(3) (Ek:RG-12/12/2014-29203) Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirket ile yurt dışı tanıtım faaliyetini gerçekleştiren şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir:

a) Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirketin en az % 51 oranında yurt dışı tanıtım faaliyetini gerçekleştiren yurt içi şirkete ortak olması,

b) Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirketin en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışı tanıtım faaliyetini gerçekleştiren yurt içi şirkete ortak olması,

c) Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip gerçek ya da tüzel kişilerin yurt dışında tanıtım faaliyetini gerçekleştiren yurt içi şirkete ortak olması.

MADDE 15 – (1) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları 12 nci maddede belirtilen tanıtım desteğinden en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanır. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

(2) 13 üncü ve 14 üncü maddelerde yer alan tanıtım desteği, tanıtım malzemelerinin yurt dışına çıkan miktarına göre hesaplanır.

(3) Aynı ülkede gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri için, belirlenen koşullar çerçevesinde, 13 üncü ve 14 üncü maddelerde belirtilen tanıtım desteklerinin sadece birinden yararlanılabilir.

(4) 13 üncü ve 14 üncü maddelerden herhangi biri kapsamında yararlanılan tanıtım desteği yararlanma koşullarının değişmesi durumunda, daha önce yararlandıkları destek miktarı mahsup edilir.

(5) (Ek:RG-20/5/2011-27939) Reklam verilen medya aracının birden çok ülkede yayınlanması ya da dağıtılması durumunda söz konusu reklam giderleri, bu ülkelerden birinde yurt dışı birim bulunması ya da marka tesciline sahip olunması koşuluyla desteklenir.

(6) (Ek:RG-2/12/2016-29906) 14 üncü maddede belirtilen tanıtım desteğinden yararlanılan markanın devredilmesi halinde markayı devralan şirkete ilave destek süresi uygulanmaz.

Yurt dışı marka tescil faaliyetlerinin desteklenmesi

MADDE 16 – (1) Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir.

MADDE 17 – (1) Şirketler, 16 ncı maddede belirtilen marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanabilir. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

(2) (Değişik:RG-12/12/2014-29203) Yurt içi marka tescili gerçekleşmeden yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması durumunda, destek başvuru süresi içerisinde yurt içi marka tescil işleminin gerçekleşmiş olması şartıyla, söz konusu markanın yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri desteklenir.

Türkiye ticaret merkezlerinin desteklenmesi

MADDE 17/A – (Ek:RG-12/12/2014-29203)

(1) (Değişik:RG-31/10/2017- 30226) Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için;

a) TİM ve/veya TOBB tarafından,

b) TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket tarafından,

c) TİM ve/veya TOBB ya da TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından,

bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir

(2) Bakanlıkça destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezleri, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği koordinasyonu ve denetimine tabidir.

(3) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Türkiye Ticaret Merkezlerini ilk destek başvurusunda ve her destek yılı bitiminde bizzat yerinde inceler ve gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygunluğuna ilişkin rapor hazırlayarak Bakanlığa sunar.

(4) (Değişik:RG-31/10/2017- 30226) Proje sahibi, destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin her destek yılı bitiminde yıllık faaliyet raporu hazırlar ve Bakanlığa sunar.

MADDE 17/B – (Ek:RG-12/12/2014-29203)

(1) Türkiye Ticaret Merkezlerinin brüt kira giderleri (net kira ve vergiler) %60 oranında ve Türkiye Ticaret Merkezi başına yıllık en fazla 1,5 milyon ABD Doları’na kadar desteklenir.

(2) Türkiye Ticaret Merkezinin İşletici Şirket tarafından satın alınması durumunda, satın alma bedelinin %60’ı en fazla 6 milyon ABD Doları’na kadar desteklenir.

(3) Kira desteğinden yararlanan bir Türkiye Ticaret Merkezinin satın alınması durumunda, verilecek satın alma desteğinden ödenmiş olan kira destek miktarı düşülür.

(4) Satın alma desteği verilen bir Türkiye Ticaret Merkezinin daha sonra satılması durumunda, satış bedelinin verilen destek oranındaki miktarı, ödenen destek tutarından az olmaması koşuluyla, satış bedelinin tahsil edildiği ayı takip eden ay içinde DFİF’e geri ödenir.

(5) (Ek:RG-2/12/2016-29906)(2)Bakanlıkça destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezinin kurulum/dekorasyon giderlerinin %60’ı Türkiye Ticaret Merkezi başına en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(6) Türkiye Ticaret Merkezinin yurt dışı tanıtım harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

(7) Türkiye Ticaret Merkezinde İşletici Şirket tarafından, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla 10 kişinin brüt ücreti, %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

(8) Türkiye Ticaret Merkezinin ayrı bir yerde bulunan deposu söz konusu Türkiye Ticaret Merkezi bünyesinde kabul edilebilir.

(9) Kullanıcı Şirketler, bu Tebliğin 12 nci, 13 üncü ve 15 inci maddeleri çerçevesinde tanıtım desteğinden yararlandırılır. Ancak, Kullanıcı Şirketler bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddeleri çerçevesinde kira desteğinden yararlanamaz.

MADDE 17/C – (Ek:RG-12/12/2014-29203)

(1) Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin bu Tebliğin 17/B maddesi kapsamındaki kira, tanıtım ve istihdam giderleri 5 yıl süreyle desteklenir. Destek süresi, destek verilen ilk aydan itibaren başlar.

(2) (Değişik:RG-31/10/2017- 30226) Bakanlık, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ve proje sahibi tarafından sunulan raporlar çerçevesinde Türkiye Ticaret Merkezinin faaliyetlerini ve performansını yıllık olarak değerlendirir. Faaliyetleri bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmayan ve/veya performansı yeterli görülmeyen Türkiye Ticaret Merkezi destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(3) İlk 5 yıllık performansı olumlu bulunan Türkiye Ticaret Merkezine Bakanlıkça 5 yıla kadar ilave destek süresi verilebilir. Toplam destek süresi 10 yılı aşamaz.

MADDE 17/D – (Ek:RG-12/12/2014-29203)

(1) İşletici Şirket, ilgili ülkede doğrudan kurulabileceği gibi Türkiye’de kurulan bir şirket tarafından da kurulabilir.

(2) (Değişik:RG-31/10/2017- 30226) İşletici Şirket, TİM ve/veya TOBB tarafından ya da TİM ve/veya TOBB ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında kurulabilir.

(3) İşbirliği Kuruluşlarının ya da Türkiye’de kurdukları şirketin İşletici Şirketteki payı %51’den az olamaz. Türkiye Ticaret Merkezinin açıldığı ülkenin ulusal mevzuatı kapsamındaki sınırlamalar bu hükümden muaf tutulur.

(4) Destek ödemesi İşbirliği Kuruluşlarının ya da Türkiye’de kurdukları şirketin İşletici Şirketteki ortaklık oranına göre hesaplanır.

(5) (Değişik:RG-31/10/2017- 30226) Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin tüm destek ödemeleri, harcamayı yapan proje sahibine yapılır.

Ortak hüküm

MADDE 18 – (Değişik:RG-12/12/2014-29203)

(1) Şirketlerin bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü ve 16 ncı maddeleri kapsamındaki faaliyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 baz puan artırılır.

(2) Şirketlerin bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü ve 16 ncı maddeleri kapsamındaki faaliyetlerinin; mer’i 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Ek-1’inde yer alan Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler listesinde 4., 5. ve 6. Bölge illerinde merkezi bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 baz puana kadar artırılabilir. Destek oranlarının kademelendirilmesi ve farklılaştırılmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(3) İşbirliği Kuruluşlarının bu Tebliğin 17/B maddesi kapsamındaki faaliyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 15 baz puan artırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

Ödeme esasları

MADDE 19 – (1) Destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar (Değişik ibare:RG-12/12/2014-29203) Bakanlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile belirlenir.

Ödeme belgelerinin ibrazı

MADDE 20 – (Değişik:RG-2/12/2016-29906)

(1) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, bu Tebliğ kapsamında desteğe konu yurt dışı belgelerinin, söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkedeki Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine onaylatılması gerekir. Onay ve incelemeye konu belgeler Genelge ile belirlenir.

(2) Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen desteklerden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunan şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının birimlerini ilk destek başvurusunda ve her destek yılı bitiminde bizzat yerinde tetkik etmek suretiyle inceler ve söz konusu birimde gerçekleştirilen faaliyetlerin Türk ürünlerinin pazarlanmasına yönelik olup olmadığına ve olumlu Türk malı imajına uygunluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunur.

(3) Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi, ibraz edilen harcama belgelerinin ilgili ülke mevzuatına uygunluğu ile harcama belgelerinde belirtilen tutarların piyasa rayicine uygunluğunu denetler.

(4) Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda aynı ülkedeki diğer bir Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi yurt dışında düzenlenen belgeleri onaylar/inceler.

(5) Yurt dışı belgelerinin düzenlendiği ülkede Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onay ve incelemeye ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

MADDE 21 – (Değişik:RG-2/12/2016-29906)

(1) Destek başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için; Genelgede belirtilen belgelerin (Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi onaylı belgeler dâhil), ödeme tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde; şirketler tarafından üyesi oldukları İBGS’ye, İşbirliği Kuruluşları tarafından doğrudan Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2) Altı aylık sürenin hesaplanmasında, destek türüne göre Genelgede zorunlu tutulan harcama belgelerinin şirketler için İBGS, İşbirliği Kuruluşları için Bakanlık evrak kayıtlarına giriş tarihi esas alınır.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuran şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının eksik bilgi ve belgelerini, bildirim tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin üç ay içerisinde tamamlanmaması durumunda destek başvurusu, süresi içinde yapılmamış kabul edilir. Üç aylık süre Bakanlık veya İBGS evrak-çıkış tarihiyle başlar, şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının bildirim üzerine vereceği cevabın Bakanlık veya İBGS evrak kaydına girmesi ile biter.

 Ödeme

MADDE 22 – (1) (Değişik ibare:RG-12/12/2014-29203) Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak şirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) bildirilmesi konusunda İBGS’nin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir.

(2) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

(3) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken (Değişik ibare:RG-12/12/2014-29203) Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yetki

MADDE 23 – (Değişik:RG-2/12/2016-29906)

(1) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

Yaptırım

MADDE 24 – (Mülga:RG-2/12/2016-29906)

MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-12/12/2014-29203) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan veya yararlanmak üzere müracaatta bulunan şirketin/İşbirliği Kuruluşunun yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiğinin tespit edilmesi durumunda başvurusu süresiz reddedilir ve şirket/İşbirliği Kuruluşu destek kapsamından çıkarılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

İzleme ve değerlendirme

MADDE 26 – (Değişik:RG-12/12/2014-29203)  

(1) Bakanlık, şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Faaliyetleri bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmayan birim destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu madde çerçevesinde destek kapsamından çıkarılan birim için, çıkarılma tarihinden itibaren en az 6 ay sonra tekrar başvuru yapılabilir.

Uygulama

MADDE 27 – (1) 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2005/4 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’ Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destekten yararlandırılmış ve bu Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibarıyla destek süresi sona ermiş olan şirketler aynı birimi için bu Tebliğ hükümlerinden yararlanamazlar.

MADDE 28 – (Mülga:RG-2/12/2016-29906)

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 29 – (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 17/11/2005 tarihli ve 2005/10 sayılı Kararı ile bu Karara istinaden hazırlanan ve 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2005/4 sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”, ek ve değişiklikleriyle birlikte, yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici hüküm

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibarıyla 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2005/4 sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde destekten yararlanmakta olan şirket, DTSŞ ve SDŞ’ler, yararlandıkları destek türü ve limitleri mahsup edilmek suretiyle, bu Tebliğ’de belirtilen süre ve limitler dâhilinde destekten yararlanır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-12/12/2014-29203)

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen marka tescil harcamaları için 6 aylık başvuru süresinin başlangıç tarihi bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihtir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-2/12/2016-29906)

(1) Bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddeleri 1/1/2017 tarihinden sonra gerçekleştirilecek kira giderleri için uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-2/12/2016-29906)

(1) Bu Tebliğin 13 üncü, 14 üncü ve 16 ncı maddeleri kapsamındaki destek oranı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2017 takvim yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek giderler için 10 (on) puan artırılır. Söz konusu gider tarihinin tespitinde ödeme belgesi tarihi esas alınır.

GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-2/12/2016-29906)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan birimler için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6) hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan birimler için bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek:RG-2/12/2016-29906)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki giderler için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in lehe olan hükümleri uygulanır. Söz konusu gider tarihinin tespitinde ödeme belgesi tarihi esas alınır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için bu maddeyi ihdas eden Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 31 – (Değişik:RG-12/12/2014-29203)

(1) Bu Tebliği Ekonomi Bakanı yürütür.

____________

(1) Bknz: RG-25/6/2012-28334; Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No:2012/4)

____________

 İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

(1) 25/6/2012-28334; Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin (No:2012/4) bu Tebliğle ilgili hüküm içeren geçici maddesi aşağıdaki gibidir:

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce; “2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”,  2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”, “2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” ve “97/5 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin, Bakanlığa intikal ettirilmiş destek başvurularının incelenip sonuçlandırılmasında yararlanıcılar açısından bu Tebliğ’in lehte olan hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce Tebliğ kapsamında gerçekleştirilmiş olan faaliyetler veya Bakanlık tarafından uygun görülen fuar, kongre, konferans, festival ya da film marketleri için, ön onay alınmamış olsa bile, işbu Tebliğ kapsamında destek başvurusunda bulunulabilir. Bu çerçevede başvuru tarihi itibarıyla, faaliyetin düzenlenmiş olduğu tarihten itibaren üzerinden 6 (altı) ayı geçmemiş ödeme belgeleri destekten faydalanabilir.”

___________________________________

 (2) 2/12/2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Tebliğin 17/B maddesine beşinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı